סעיף 36 לפקודת התעבורה

קובעת את סמכותו של בית משפט לתעבורה להטיל פסילה על תנאי מלהחזיק רישיון נהיגה. 

סעיף 36א לפקודת התעבורה

מתייחס לסמכות של בית המשפט לתעבורה לפסול רשיון נהיגה ברכב מסוים. 

 

בית משפט לתעבורה רשאי לקבוע שמקצתה של התקופה בה נפסל רשיון הנהיגה של הנאשם בפועל, תהיה פסילה על תנאי.   

  

אם נקבעה בחיקוק לגבי עבירה בה הורשע הנאשם פסילה לתקופה מינימום מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ייפסל הנאשם בפועל ובית המשפט לתעבורה לא יוכל לחרוג ממנה.     

  

פסילה ברכב מסוים

סעיף 36א לפקודת תעבורה דן בסמכותו של בית המשפט כאשר הוא מטיל פסילה בפועל או פסילה על תנאי מלהחזיק רשיון נהיגה, יטיל בית המשפט לתעבורה את הפסילה לגבי הנהיגה ברכב מכל סוג. אולם, בית משפט לתעבורה רשאי בנסיבות מיוחדות, להורות כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגה ברכב מסוים או לגבי סוג מסוים של רכב.   

  

הפקודה מאפשרת לפסול את הנאשם מלנהוג ברכב מסוים ולאפשר נהיגה ברכב אחר.
   

הארכת פסלה על תנאי

 סעיף 36 (ו) לפקודת העבורה קובע את סמכותו של בית המשפט לצוות על הארכת תקופת הפסילה על תנאי או לחדש אותה לתקופה נוספת, שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע בית המשפט לתעבורה שבנסיבות הענין לא יהיה צודק להפעיל את הפסילה על תנאי.

עלות אובדן רישיון הנהיגה שלך היא הרבה יותר גדולה מהעלות של הגנה עליו.
תן לעצמך את הסיכוי הטוב ביותר של שמירה על רישיון הנהיגה שלך,
התקשר כבר עכשיו לעו"ד עמית כהן, טלפון: 050-7466366.

פסילה על תנאי

פסילה על תנאי- בתי המשפט לתעבורה מוסיפים את רכיב זה לענישה.  

פסילה על תנאי- בדרך כלל פסילה על תנאי היא לתקופה שעד ל- 3 שנים מיום מתן גזר הדין.